.
deutsch obersorbisch
 

akualne zarjadowanje - aktuelle Veranstaltung

ZWJAZK SERBSKICH WUMĚŁCOW přeprošuje na
38. MJEZYNARODNY SWJEDŹEŃ SERBSKEJE POEZIJE

DER SORBISCHE KÜNSTLERBUND lädt zum
38. INTERNATIONALEN FEST DER SORBISCHEN POESIE ein

wěnowany Janej Arnoštej Smolerjej (1816-1884)
gewidmet Johann Ernst Schmaler (1816-1884)

póndźelu/Montag, 20.06.2016, 10.00 hodź./Uhr
“Po puću z pěsnjemi a bajkami na česć Smolerja”
“Unterwegs mit Liedern und Märchen zu Ehren von Schmaler”

program z dźěćimi za dźěći a předstajenje serbskich hudźbnych instrumentow
Programm mit Kindern für Kinder und Vorstellung sorbischer Musikinstrumente

městno zarjadowanja/Veranstaltungsort:
Zakładna šula “Handrij Zejler” we Wojerecach/Grundschule “Handrij Zejler” in Hoyerswerda
Drježdźanska dróha/Dresdener Straße 43B, 02977 Wojerecy/Hoyerswerda

sobuskutkowacy/Mitwirkende:
dźěći Serbskeje zakładneje šule “Jurij Chěžka” z Chrósćic
Kinder der Sorbischen Grundschule “Jurij Chěžka” aus Crostwitz
nawod/Leitung: Wórša Wićazowa
předstajenje serbskich instrumentow/Vorstellung sorbischer Musikinstrumente:
Tomasz Nawka

(w kooperaciji ze Serbskej zakładnej šulu “Jurij Chěžka” z Chrósćic a Zakładnej šulu “Handrij Zejler” we Wojerecach, in Kooperation mit der Sorbischen Grundschule “Jurij Chěžka” in Crostwitz und der Grundschule “Handrij Zejler in Hoyerswerda)

štwórtk/Donnerstag, 23.06.2016, 19.30 hodź./Uhr
“Mosty w jachlacym wětře - Serbja a jich přećeljo zjednoćeni w słowje a wobrazu”
“Brücken im Zugwind - Sorben und ihre Freunde vereint in Wort und Bild”

Budyska premjera antologije w časopisu literatura a wuměłstwo “Bawülon”
Bautzener Premiere der Anthologie in der Zeitschrift für Literatur und Kunst “Bawülon”

městno zarjadowanja/Veranstaltungsort:
Smolerjec kniharnja/Smoler´sche Verlagsbuchhandlung
Sukelnska/Tuchmacherstraße 27, 02625 Budyšin/Bautzen

sobuskutkowacy/Mitwirkende:
basnicy a hudźbnicy z tu- a wukraja/Dichter und Musiker aus dem In- und Ausland
moderacija/Moderation: Benedikt Dyrlich

(w kooperaciji ze Smolerjec kniharnju, in Kooperation mit der Smoler´schen Verlagsbuchhandlung)

pjatk/Freitag, 24.06.2016, 14.00-15.00 hodź./Uhr
basnicy z tu- a wukraja na wopyće w Měšćanskej bibliotece w Budyšinje
Dichter aus dem In- und Ausland zu Besuch in der Stadtbibliothek Bautzen

(w kooperaciji z Měšćanskej biblioteku/in Kooperation mit der Stadtbibliothek Bautzen)

pjatk/Freitag, 24.06.2016, wot/ab 18.00 hodź./Uhr
“Budyska nóc poezije - swětej wotewrjena a cuzym přećelna”
“Bautzener Poesienacht - weltoffen und fremdenfreundlich”

krótke čitanja a rozmołwy z awtorami z Łužicy a Europy z hudźbnym wobrubjenjom
Kurzlesungen und Gespräche mit Autoren aus der Lausitz und Europa mit musikalischer Umrahmung

městno zarjadowanja/Veranstaltungsort:
Stara wodarnja/Alte Wasserkunst
Serbski kěrchow/Wendischer Kirchhof 2, 02625 Budyšin/Bautzen

sobuskutkowacy/Mitwirkende:
basnicy a hudźbnicy z tu- a wukraja/Dichter und Musiker aus dem In- und Ausland
moderacija/Moderation: Alfons Wićaz-Lehmann


sobotu/Samstag, 25.06.2016, 14.00-19.00 hodź./Uhr
“Z poeziju a hudźbu na slědach Jana Arnošta Smolerja”
“Mit Poesie und Musik auf den Spuren von Johann Ernst Schmaler”

pomnik Jana Arnošta Smolerja a wěže města Budyšin
Denkmal von Johann Ernst Schmaler und Türme der Stadt Bautzen

městnosć zarjadowanja/Veranstaltungsort:
14.00 hodź./Uhr: pomik Smolerja/Denkmal Schmalers
15.00-15.30 hodź./Uhr: Lawska wěža/Lauenturm
15.45-16.45 hodź./Uhr: Röhrscheidtowa bašta/Röhrscheidtbastei
17.15-17.45 hodź./Uhr: Mikłašska wěža/Nicolaiturm
18.00-18.45 hodź./Uhr: Garbarska bašta/Gerberbastei

sobuskutkowacy/Mitwirkende:
basnicy a hudźbnicy z tu- a wukraja/Dichter und Musiker aus dem In- und Ausland
moderacija/Moderation: Benedikt Dyrlich/Alfons Wićaz-Lehmann

njedźelu/Sonntag, 26.06.2015,15.00 hodź./Uhr
“Mosty w jachlacym wětře - Serbja a jich přećeljo zjednoćeni w słowje a wobrazu”
“Brücken im Zugwind - Sorben und ihre Freunde vereint in Wort und Bild”

Braniborska premjera antologije w časopisu literatura a wuměłstwo “Bawülon”
Brandenburger Premiere der Anthologie in der Zeitschrift für Literatur und Kunst “Bawülon”

městnosć zarjadowanja/Veranstaltungsort:
Serbska cyrkej/Wendische Kirche
Baderstraße 10, 01968 Zły Komorow/Senftenberg

sobuskutkowacy/Mitwirkende:
basnicy z tu- a wukraja/Dichter aus dem In- und Ausland
moderacija/Moderation: Benedikt Dyrlich

(w kooperaciji z dorostowym literarnym centrumom a Domowinskej skupinu Zły Komorow, in Kooperation mit dem Nachwuchsliteraturzentrum und der Domowina-Ortsgruppe Senftenberg)

póndźelu/Montag, 04.07.2016, 19.00 hodź./Uhr
“Mosty w jachlacym wětře - Serbja a jich přećeljo zjednoćeni w słowje a wobrazu”
“Brücken im Zugwind - Sorben und ihre Freunde vereint in Wort und Bild”

Drježdźanska premjera antologije w časopisu literatura a wuměłstwo “Bawülon”
Dresdener Premiere der Anthologie in der Zeitschrift für Literatur und Kunst “Bawülon”

městnosć zarjadowanja/Veranstaltungsort:
Literarny dom wila Augustin/Literaturhaus Villa Augustin
Antonowa dróha/Antonstraße 1, 01097 Drježdźany/Dresden

sobuskutkowacy/Mitwirkende:
basnicy z tu- a wukraja/Dichter aus dem In- und Ausland
moderacija/Moderation: Benedikt Dyrlich

(w kooperaciji z Němsko-Pólskej towaršnosću Sakska z.t. a Stup dale z.t., in Kooperation mit der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Sachsen e.V. und Stup dale e.V.)

Změny su móžne!/Änderungen vorbehalten!
staw/Stand: 06.06.2016

Projekt spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki wot Zwjazka, Swobodneho stata Sakskeje a Kraja Braniborskeje a podpěruje so wot dalšich darićelow. Das Projekt wird gefördert von der Stiftung für das sorbische Volk, die jährlich Zuweisungen des Bundes, des Freistaates Sachsen und des Landes Brandenburg erhält und wird von weiteren Spenden unterstützt.

 

 

 

 

 

 

Ukrainske wuznamjenjenje žurnalistej
Budyšin. Ukrainska akademija za literaturu a wuměłstwo je 25. meje serbskemu žurnalistej a publicistej Alfonsej Wićazej za jeho žiwe publicistiske, žurnalistiske a towaršnostne skutkowanje spožčiła wuznamjenjenje Pantelejmona Kuliša. Wuznamjenjenje nosy mjeno sławneho ukrainskeho spisowaćela, publicista, kritikarja a literarneho wědomostnika. Kaž akademija zdźěli, počesćichu z tutym wuznamjenjenjom tež ludźi we wšelakich krajach. Serbski žurnalist je prěni z Němskeje. Diplom a medalja přepoda so jemu na 38. mjezynarodnym swjedźenju serbskeje poezije.

 

Připóznaće za wustajeńcu w Biskopicach
Biskopicy (AW/SN). Z wulkim zajimom přijimowaše 50 zajimcow, mjez nimi zapósłanča Sakskeho krajneho sejma Patricia Wissel (CDU), na wotewrjenju wustajeńcy „JASYM – DRUHI WID“ pjatk wječor na žurli Biskopičanskeje měšćanskeje rady twórby šěsć serbskich tworjacych wuměłčow. „Wuměłske eksponaty rozestajeja so hłuboko emocionalnje z přitomnosću“, zwurazni mjez druhim Biskopičanski wyši měšćanosta prof. dr. Holm Große při powitanju. Čłon předsydstwa Zwjazka serbskich wuměłcow a nawoda projekta Tomasz Nawka podźakowa so měšćanskemu zarjadnistwu za zhromadne dźěło a předstaji swoje towarstwo.
Lěkar na wuměnku a sobuiniciator dr. Arnošt Wirt so poćahujo na hesło wustajeńcy na to pokaza, zo „kóždy wuměłc na swoje wašnje reflektuje, tuž wobhladajmy sej ju z wotewrjenym a dalokim widom a zetkamy so z wuměłčemi.“ Filozofisce hódnoćeše wón wustajene krajinowobrazy Irisy Brankačkoweje, kaligrafiske łopjenja Isy Bryccyneje, wobrazy wo wotbagrowanju wsow Maje Nageloweje, grafiki Sophije Natuschke, wolijowe wobrazy Mariony Kwicojc kaž tež plastiki a wuměłske fota Borbory Wiesnerjec. Přitomnych zahori ekscelentnje na akordeonje hrajo młody Budyšan a lawreat 2. myta lětušeho zwjazkoweho wubědźowanja „Młodźina hudźi“. „Přez swoju mnohotu je to wulkotny projekt a nadźijomnje nic posledni. To serbske słuša tež k nam“, hódnoći chwalobnje přehladku apotekarka Renate Klotsche z Biskopic. Twórby serbskich wuměłčow su na žurli radnicy a w galeriji Carla Lohse hač do 31. julija widźeć.

 

Wustajeńca serbskich tworjacych wuměłčow w Biskopicach

K prěnjemu razej prezentuje so Zwjazk serbskich wuměłcow z.t. z wobšěrnej wustajeńcu w Biskopicach .Wotewrjenje wustajeńcy “jasym –druhi wid”, molerstwo, grafika, plastika je pjatk, 27. meje 2016, w 19.00 hodź. w radnicy. Laudatio dźerži dr. Ernst Wirth z Biskopic a Lukas Hartmann (akordeon) z Budyšina zarjadowanje hudźbnje wobrubi.Hač do 31. julija 2016 wustajeja Iris Brankačkowa, Isa Bryccyna, Maja Nagelowa, Sophie Natušcyna, Marion Kwicojc a Barbara Wiesnerowa jich twórby w Carl-Lohse-galeriji a w radnicy.

 

Ausstellung sorbischer bildender Künstlerinnen in Bischofswerda


Erstmalig möchte sich der Sorbische Künstlerbund e.V. in größerem Umfang mit einer Ausstellung in Bischofswerda präsentieren. Die Eröffnung der Ausstellung „jasym - druhi wid/der zweite Blick“ – Malerei, Grafik, Plastik, findet am Freitag, dem 27.05.2016, 19.00 Uhr im Rathaus statt. Die Laudatio hält Dr. Ernst Wirth aus Bischofswerda, Lukas Hartmann (Akkordeon) aus Bautzen umrahmt die Eröffnung musikalisch. Bis zum 31.07.2016 stellen die sechs sorbischen Künstlerinnen Iris Brankatschk, Isa Brützke, Maja Nagel, Sophie Natuschke, Marion Quitz und Barbara Wiesner ihre Werke der bildenden Kunst in der Carl-Lohse-Galerie sowie im Rathaus aus.


 

 

Serbskaj literataj počesćenaj
Budyšin (AW/SN). Serbskeju literatow Bena Budarja a Dorotheju Šołćinu počesći Mjezynarodna akademija literatury a wuměłstwa Ukrainy z Medalju Nikolaja Gogola „Triumf“. Kaž prezident tuteje akademije Sergej Dźjuba Zwjazkej serbskich wuměłcow w tutych dnjach zdźěli, bu tute wuznamjenjenje jednohłósnje schwalene. Woběmaj serbskimaj poetomaj-spisowaćelomaj so wuznamna medalja za wuběrne literarne skutkowanje sbožči.
 

 

Dźak a připóznaće za wuměłske skutkowanje.
Za Běłowodźanskeho tworjaceho wuměłca a čłona ZSW Eberharda Petersa bě to wčera wječor wozbožacy wokomik: W twarjenju Sakskeho wyšeho zarjadniskeho sudnistwa na Budyskim hrodźe dožiwi wón mjez wjace hač 60 wopytowarjemi wotewrjenje wustajeńcy swojich twórbow.

Budyšin. „Tale prezentacija je za nas něšto nowe a zdobom wosebite, dokelž wuhotowachmy tajku scyła prěni króć zhromadnje ze Zwjazkom serbskich wuměłcow a Serbskim muzejom“, zwurazni na witanju wiceprezident sudnistwa dr. Matthias Grünberg. „To wučinja dobre susodstwo z našim zarjadnišćom“, reagowaše na to nawodnica Budyskeho Serbskeho muzeja Christina Boguszowa. Tež čłon předsydstwa ZSW Tomasz Nawka přitomnych serbsce a němsce powita. Wón přednjese baseń Bertolta Brechta „700 Intellektuelle beten einen Öltank an“. Při tym poćahowaše so na wobrazy a wuměłske objekty Petersa, zwuraznjace protest přećiwo ničenju łužiskeje krajiny.
Budyska wustajeńca je 80. narodninam łužiskeho wuměłca wěnowana. Tak dožiwi jubilar dźak a wulke připóznaće swojeho skutkowanja z krasnym hudźbnym wobrubjenjom 16lětneho talentowaneho hudźbnika-akordeonista Lukasa Hartmanna z Budyšina a z hódnoćacymi słowami Bernda Kremsera z Niskeje nastupajo swoje wuměłske tworjenje.
28 twórbow – akrylowe, wolijowe a pastelowe wobrazy, assemblagi a objekty wuměłstwa ze wšelakich materialijow – je w přehladce widźeć. W małej formje pokazuje wona tematiski a wuměłski wobłuk tworjaceho wuměłca. A njeskedźbnja jenož na njedosahacy přirodoškit, ale tež na rjanosće serbskeje kultury, kaž na přikład we wobrazach „Slepo“ abo wo woblěkanju Slepjanskeje drasty a na serbski kolorit. „Sym jara wjesoły, w třoch rumnosćach swoje twórby wustajeć směć. Wone njejsu jenož wuraz protesta, ale zwuraznjeja kaž wobaj wobrazaj ,Tłóčeny són Hanza‘ tež nadźiju na lěpši přirodoškit“, rjekny Eberhard Peters našemu wječornikej.
Přitomni sej prezentaciju wulce chwalachu. „Za Eberharda Petersa, kotrehož hižo 30 lět znaju a sej jeho wuměłske tworjenje wulce česću, je tale přehladka rjana wěc. Mam tež tule městnosć za prawy wobłuk a hódnoćenje jeho tworjenja“, podšmórny Kubšiski serbski wuměłc Marko Bruk. Wustajeńca wostanje hač do 17. junija přistupna. Alfons Wićaz

 

 

 

Eberhard Peters

Molerstwo a objekty - wustajeńca składnostnje 80. narodnin wuměłca
15.03.2016 – 17.06.2016

Zwjazk serbskich wuměłcow z.t. přeprošuje zhromadnje z Serbskim muzejom a Sakskim wyšim zarjadniskim sudnistwom wutoru, dnja 15.03.2016, w 17.00 hodź. na wotewrjenje wustajeńcy z twórbami Eberharda Petersa do Sakskeho wyšeho zarjadniskeho sudnistwa w Budyšinje na Hrodźe.

Eberhard Peters narodźi so 7. Julija 1936 jako syn swójby škleńčerjow w Běłej Wodźe. Wón nawukny w Hornjołužiskej škleńčerni w Běłej Wodźe naročne powołanje grawera škleńcow a běše tam pozdźišo zamołwity za kubłanje. Nimo powołanskeho dźěła kubłaše so jako moler a rysowar dale. Wosebje jeho wučer, ze Zhorjelca pochadźacy moler Kurt Heinz Sieger, a pozdźišo tež serbski moler Jan Buk wobwliwowaštaj jeho wuměłske tworjenje. Wot lěta 1989 je wón swobodnje skutkowacy wuměłc.
Ze započatkom 1990tych lět zaběraše so přiběrajcy z klasiskej modernu a wotkry w poslednich lětach swoju lubosć za asemblaže a objektowe wuměłstwo.

Wustajeńca móže so wot 15.03.2016 do 17.06.2016 wobhladać.
Wotewrjenske časy: póndźelu do štwórtka wot 07.30 - 16.00 hodź. a pjatk wot 07.30 - 14.00 hodź.

 

 

Eberhard Peters

Malerei und Objekte – Ausstellung zum 80. Geburtstag des Künstlers
15.03.2016 – 17.06.2016

Der Sorbische Künstlerbund e.V. lädt gemeinsam mit dem Sorbischen Museum und dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht am Dienstag, dem 15.03.2016, 17.00 Uhr zur Ausstellungseröffnung mit Werken von Eberhard Peters in das Sächsische Oberverwaltungsgericht in Bautzen, Ortenburg, ein.

Eberhard Peters wurde am 7. Juli 1936 als Sohn einer Glasmacherfamilie in Weißwasser geboren. Er erlernte das anspruchsvolle Handwerk eines Glasgraveurs und war Lehrbeauftragter im Oberlausitzer Glaswerk Weißwasser. Neben seiner beruflichen Tätigkeit bildete er sich als Maler und Zeichner weiter. Prägende Einflüsse lieferten dabei sein Lehrer, der aus Görlitz stammende Maler Kurt Heinz Sieger, und später auch der sorbische Künstler Jan Buck. Seit 1989 ist er freischaffend tätig. Anfang der 1990er Jahre begann er sich mit der klassischen Moderne zu beschäftigen und in den letzten Jahren hat er seine Liebe zur Assemblage und zur Objektkunst entdeckt.

Die Ausstellung kann vom 15.03.2016 bis zum 17.06.2016 besichtigt werden.
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 07.30 - 16.00 Uhr und am Freitag von 07.30 - 14.00 Uhr

 

 

 

 3.0 2010   Es sind 4 User online